Leerdoelen

Lezen

Op onze school werken we volgens de methodiek LIST: Leesinterventieproject voor scholen met een totaalbenadering (voor kinderen: Lezen is Top). Hierbij wordt sterk de focus gelegd op het vergroten van leesplezier en leesmotivatie om zo tot betere leesresultaten te komen. Goede boeken zijn hierbij van belang en dus worden er continu boeken aangeschaft, komt er drie tot vier keer per jaar een collectie vanuit de bibliotheek en gaat elke groep eens in de vijf weken zelf naar de bibliotheek om daar in tweetallen boeken te lenen. Ook wordt er in elke groep veel voorgelezen.

Het technisch leesonderwijs wordt onderverdeeld in voorbereidend lezen (groep 1-2), aanvankelijk lezen (groep 3) en voortgezet technisch lezen (groep 4 t/m 8).

Voortgezet technisch lezen

Als de kinderen het aanvankelijk leesproces hebben afgerond hebben ze de basisvaardigheid van het lezen geleerd. Om een goede lezer te worden is het belangrijk om eerst veel samen hardop (het zogenaamde HOMMEL-lezen) en later veel stil te gaan lezen. In de periode dat er samen hardop wordt gelezen wordt het kind ondersteund en leert het hoe het met nieuwe ‘leesmoeilijkheden’ om moet gaan. De ondersteuning kan bestaan uit een duo-maatje die op hetzelfde niveau leest en uit een tutor. Een tutor is op onze school een leerling uit de bovenbouw die voor een periode van 4 weken de leerling dagelijks ondersteunt door de tekst mee te lezen, moeilijke woorden voor te zeggen, kleine stukjes voor te lezen en vooral door het kind veel positieve feedback te geven. Als het leesniveau hoog genoeg is (een kind beheerst AVI-niveau E4), komt het begrip ‘leeskilometers maken’ om de hoek kijken. Hiermee wordt bedoeld dat een kind nog meer boeken gaat lezen in de stilleesklas. In alle groepen staat er dan ook elke dag lezen op het lesrooster om dit te kunnen waarborgen.

Ook in de HOMMEL-groep en de stilleesgroep staan motivatie en betrokkenheid hoog in het vaandel. Elke leesles wordt opgestart met een voorleesactiviteit en/of een minilesje rondom boeken/teksten/bijzondere verhalen/gedichten en wordt afgesloten op een manier waardoor kinderen aan elkaar ook boeken kunnen promoten.

Begrijpend lezen

Naast het technisch lezen is er begrijpend lezen vanaf groep 5. Dit is misschien wel de belangrijkste leesvorm. Er wordt door middel van het stellen van effectieve vragen, het hardop denkend voordoen door leerkrachten en het samen praten over de tekst geoefend om te leren begrijpen wat er gelezen wordt.

We werken met een methodiek die ‘Denkend lezen’ wordt genoemd. Elke les start met het klassikaal uitdiepen van een tekst die past bij het thema van IPC. Op deze manier wordt allereerst de betrokkenheid vergroot en op de tweede plaats neemt de kennis toe. Dit komt mede doordat na het klassikale moment de kinderen in een eigen boek gaan lezen dat past bij het betreffende thema. Aan het einde van de les gaat de leerling over dat wat er gelezen is in gesprek met een medeleerling en wordt het klassikaal gedeeld en afgesloten.

Voor de vakgebieden Schrijven, Taal/Spelling, Rekenen zie de informatie bij groep 3/4 ( leerdoelen)

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Vandaar dat De Klimboom er ook voor kiest het Engels aan te bieden vanaf de middenbouw. In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de kinderen les door middel van de methode; Take it easy.

Door binnen deze, digitale, methode gebruik te maken van “native speakers" horen kinderen de juiste manier van spreken. De methode is interactief en leert kinderen de taal op een speelse en bij hun leeftijd passende manier.

Topografie

Vanaf groep 6 krijgen de kinderen het aparte vak Topografie. Er wordt gebruik gemaakt van de methode ‘De Wereld door’. De kinderen krijgen, na uitleg in de klas, ook huiswerk mee. Dit zijn de topo-oefenbladen over onder andere plaatsen, wateren en gebieden. Ook wordt er gebruik gemaakt van bijbehorende achtergrond informatie. Deze krijgen de kinderen ook als huiswerk mee. Wekelijks krijgen de kinderen een toets over de stof die behandeld is. In groep 6 is dat Nederland, in groep 7 is dat Europa en in groep 8 komt de hele wereld aan bod.

Verkeer

In groep 6 en 7 wordt er gewerkt met de leergang “ Op voeten en fietsen” van Veilig Verkeer Nederland. Ook komt in groep 7 de ‘Jeugdverkeerskrant’ aan bod. In deze groep wordt het landelijke fietsexamen afgenomen. Dat bestaat uit een theorie- en een praktijkexamen. Hiervoor wordt in de klas geoefend. Het fietsexamen wordt gezamenlijk met de twee andere basisscholen in het dorp afgenomen.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl